ادببات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل|اِس یو

ادببات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل

با ما همراه باشید با موضوع ادببات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل
ادببات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل

توضیحات:

ادببات نظری تحریم ها،تحریم های اقتصادی وسیاسی ،تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل26صفحه قالب ورد قابل ویرایش

ادببات نظری تحریم ها،تحریم های اقتصادی وسیاسی ،تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل

26صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی» به اقدامات دارای خصلت اقتصادی – در مقابل دیپلماتیك یا نظامی – اطلاق می‌شود كه دولت‌ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یك خط‌مشی یا رویه یا حتی ساختار حكومتی اتخاذ می‌كنند. با آن كه مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه‌ها مختلط است ، تحریم‌های اقتصادی معمولاً اقداماتی است كه به خاطر منفعت اقتصادی صورت نمی‌گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می‌كند . اقدام تلافی‌جویانه در اختلافی تجاری – اعم از این كه با گات یا دیگر موافقتنامه‌ بین‌المللی سازگار باشد – داخل در محدوده تعریف ضمانت اجراها یا تحریم‌های اقتصادی موردبحث در این باب نیست. پس گرفتن یا تعلیق حق برداشت یا حق رأی در صندوق بین‌المللی پول هم از حوزه شمول این باب خارج است، به این دلیل كه این اعمال، گو این كه به یك معنا در تعریف كنونی می‌گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادی در پاسخ به اعمالی نظیر مصادره، سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان واجد خصوصیات تحریم‌های اقتصادی كه در اینجا تعریف كردیم و هم خصوصیات اختلافات تجاری دانست، ولی این اقدامات هم به صورتی سودمندتر در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به بحث گذاشته شده است .

فهرست برخی ازمطالب:

واژه­ شناسی

مدیریت و نظارت بر تحریم‌ها

کمیته های تحریم

پانل کارشناسان

انواع تحریم

تحریم­های منشوری

تحریم­های فرا منشوری

تحریم‌های سازمان ملل

مبنای تحریم‌های اجباری

و... .

ادببات نظری تحریم ها

ادببات نظری تحریم های اقتصادی وسیاسی

ادببات نظری تحریم های منشوری

ادببات نظری تحریم های سازمان ملل